Wednesday, February 16, 2005

Motorola’s ultra-thin RAZR